Výpočet

1. Obecné informace

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2020 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a hmoždinky. Za správnost zadávaných údajů a hodnot do tohoto kalkulátoru je plně odpovědná osoba, která ho používá.

V této verzi kalkulátoru lze provádět výpočty výhradně pro hmoždinky a tepelněizolační materiály s osvědčením o kvalitativní třídě „A“ CZB a jsou součástí ETICS podle dokumentace výrobce certifikovaného ETICS.

CZB ručí uživatelům tohoto kalkulátoru, že hodnoty použité pro výpočet jsou v souladu s platnými protokoly, vztahujícími se k zadaným hmoždinkám a tepelněizolačním materiálům pro ETICS.

Kalkulátor je určen pro výpočet kotvení tepelněizolačních materiálů o tloušťkách ≥ 100 mm.

Pro výpočet je doporučeno používat hodnoty charakteristické únosnosti z ETA hmoždinek zavedené v kalkulátoru. Do výpočtu lze také zadat charakteristickou únosnost hmoždinky v podkladu stanovenou zkouškou in situ. V případě dokončených staveb je potřeba věnovat zvýšenou pozornost vlastnostem hmoždinky v dutinových nebo děrovaných zdících prvcích (skupina podkladu C), v betonu z pórovitého kameniva (skupina podkladu D) a autoklávovaném pórobetonu (skupina podkladu E). V případě nových staveb ve skupině podkladu C a D.

Použité části ČSN 73 2902:2020 resp. ČSN EN 1991-1-4 jsou uvedeny se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Kalkulátor je určen odborné veřejnosti a uživatelské přístupy jsou spravovány Cechem zateplování budov ČR, z.s., resp. jeho jednotlivými členy. Uživatel není oprávněn poskytovat svůj uživatelský účet jiným osobám, pokud to není výslovně povoleno poskytovatelem uživatelského účtu.

Údaje zadané uživatelem nejsou předávány třetím osobám a jsou dostupné pouze uživateli, který je zadal v rámci svého uživatelského účtu.

Tento kalkulátor umožňuje provádět pouze orientační výpočty bez možnosti tisku výsledného protokolu.

V případě požadavku a potřeby provedení výpočtu doloženého příslušným „Protokolem o stanovení počtu hmoždinek…“ kontaktujte některého ze členů CZB, například výrobce či distributora hmoždinek pro ETICS.  

2. Stavba

3. ETICS

4. Hmoždinka

obrázek hmoždinky